روزه

دوست دارم روزه سکوت بگیرم.

چرا حرف میزنم وقتی که حرفهایم شنیده نمی شوند؟!

خسته ام.

خدایا کمکم کن!

مینوسم تا از گفتن کم کنم!

سه روز فقط سه روز

/ 0 نظر / 6 بازدید